สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายปล่อยชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชน