X
สหกรณ์ครูขอนแก่น

ขอนแก่น สหกรณ์จังหวัดร่อนหนังสือแจงเงินสหกรณ์ครูหาย 405 ไม่ใช่ 1,175 ล้าน

ขอนแก่น – สหกรณ์ขอนแก่นชี้ข้อมูลชมรมสหกรณ์ครูฯ มีความคลาดเคลื่อน เผยไม่ได้นิ่งเฉย คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน อีกทั้งสหกรณ์ครูฯ ตอบรับการแก้ปัญหาด้วยดีมาตลอด

นางวราลักษณ์  กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และรองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ส่งหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริง ตามประเด็นข่าวที่ลงในเว็ปไซต์ www.esanbiz.com หัวข้อ “ข่อยว่าแล้ว !! เงินสหกรณ์ฯครูขอนแก่นหายเพิ่ม 1,175 ล้านบาท” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และ เว็บไซต์ 77ข่าวเด็ด.com ในเรื่อง “ชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูฯ เปิดประเด็นเงินหาย ไม่ใช่ 396 แต่เป็น 1,175 ล้านบาท” ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ว่า

ประเด็นที่ 1.

ตามที่ปรากฏในข่าวว่า เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีการ เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 1,175 ล้านบาท สูญหายไป ซึ่งมีการเบิกถอนเงินดังนี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เบิกถอนในจำนวน 770 ล้านบาท

วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เบิกถอนในจำนวน 296 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เบิกถอนในจำนวน 9,015,719.18 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เงินจำนวน 770 ล้านบาท ที่ถูก เบิกถอนออกจากบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง และปรากฏ หลักฐานว่า ต่อมา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 มีการโอนเงินกลับเข้าสู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์แล้ว  ในบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามอดินแดงขอนแก่น

แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น จำกัด ขอเอกสารรับรองจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามอดินแดง เพื่อใช้ในการยืนยัน อีกครั้งหนึ่งว่า เงินถูกโอนกลับเข้ามายังบัญชีของสหกรณ์จริง

ดังนั้น เงินที่มีการเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง และมิได้มีการโอนหรือนำฝากกลับเข้าบัญชีของสหกรณ์ จึงมี 3 รายการ ได้แก่ ในวันที่  16 สิงหาคม 2554 มีการเบิกถอนเงิน 2 รายการ คือ จำนวน 296 ล้านบาท และ จำนวน 100 ล้านบาท  และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีการเบิกถอนเงิน 1 รายการ คือ จำนวน 9,015,719.18 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405,015,719.18 บาท

ประเด็นที่ 2.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้รายงานถึงการดำเนินคดีกับบุคคล ที่กระทำความผิดต่อสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้แจ้งความร้องทุกข์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ต่อศูนย์ปฏิบัติการ คดีพิเศษ เขตพื้นที่ 4 และ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น  ให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษในข้อหายักยอกทรัพย์ และข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม  หรือความผิดอื่นตามที่ปรากฏจากการสอบสวน และขอให้เรียกเงินจำนวนที่สูญหายพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับ สหกรณ์ดว้ย ซึ่งขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

ในวันที่ 17 เมษายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ฟ้องคดีอาญา ต่อศาลจังหวัดขอนแก่นโดยตรง โดยฟ้องบุคคลที่มีหลักฐานปรากฏว่าได้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมกระทำ ความผิด จำนวน 5 คน ในความผิดฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม และรับของโจร ส่วนกรณีที่มีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากบุคคลที่สหกรณ์ฟ้องคดีนั้น ขณะนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอน ของกระบวนการยุติธรรม ทั้งจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามที่สหกรณ์ได้ร้องทุกข์ไว้  และการตรวจสอบโดยทีมทนายความของสหกรณ์ เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ประเด็นที่ 3.

การใช้อำนาจของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัด อย่างมีเงื่อนไข จากเหตุที่ผู้รับผิดชอบในความเสียหายทำสัญญารับสภาพหนี้กับสหกรณ์ เป็นลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี จำนวน 431,862,070.43 บาท โดยนำที่ดินจำนวนกว่า 202 ไร่ ราคาประเมิน 169,710,750.00 บาท มาเป็นหลักประกันการชดใช้คืน แต่มูลค่าของหลักประกันไม่ครอบคลุมจำนวน เงินสดขาดบัญชี ยังขาดอยู่จำนวน 262,151,320.43 บาท และสหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง  30 ล้านบาท จึงทำให้กำไรสุทธิของสหกรณ์ปรากฏในจำนวน 1,126,271,660.15 บาท ซึ่งหากสหกรณ์ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถูกต้อง กำไรสุทธิของสหกรณ์ที่ถูกต้องจะเป็นจำนวน 894,120,339.72 บาท

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานข้อสังเกต ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน นายทะเบียนสหกรณ์ จึงออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (ขก) 18/2563 ให้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องโดยดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบจัดหาหลักประกันให้ครอบคลุมจำนวนเงินสดขาดบัญชี และให้นำกำไรสุทธิในจำนวนที่ถูกต้องตามที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น คือ 894,120,339.72 บาท  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ต่อมาเมื่อสหกรณ์ได้รับแจ้งคำสั่งแล้ว ได้รายงาน การปฏิบัติตามคำสั่งว่า สหกรณ์ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้ผู้รับผิดชอบนำหลักประกัน มาเพิ่มเติมให้ครบคลุมจำนวนเงินสดขาดบัญชีแล้ว

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ได้นำกำไรสุทธิในจำนวน 1,126,271,660.15 บาท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิตามที่เสนอ  จึงไม่เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความต่องบการเงินและไม่เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนายทะเบียนสหกรณ์ได้วินิจฉัยแล้วให้ยกอุทธรณ์ของสหกรณ์

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานรองนายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีคำสั่ง รองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (ขก) 31/2563 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563 และคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (ขก) 32/2563 เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ 46/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เฉพาะระเบียบวาระการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 สหกรณ์จึงอุทธรณ์คำสั่งทั้ง 2 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์ทั้ง 2 คำสั่ง

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ยังคงมีสิทธิโต้แย้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และ คำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวได้ ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์

ประเด็นที่ 4.

เหตุที่รองนายทะเบียนสหกรณ์ ยังมิได้พิจารณาสั่งปลดคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ชุดปัจจุบัน ด้วยเหตุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ จะต้องตรวจสอบว่า การที่สหกรณ์มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิในจำนวน 1,126,271,660.15 บาท ตามที่ถูกเพิกถอนมติที่ประชุมไปแล้ว ได้ทำให้สหกรณ์เสียหายหรือสมาชิกต้องเสื่อมเสียประโยชน์อย่างไร หรือไม่

ส่วนกรณีการปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขณะนี้ เบื้องต้นสหกรณ์ได้รายงานว่า จะมีหนังสือให้ผู้รับผิดชอบจัดหา หลักประกันเพิ่มเติมอีกครั้ง และสหกรณ์ได้กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ใหม่อีกครั้งภายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยจะนำกำไรสุทธิในจำนวน 894,120,339.72 บาท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ต่อไป

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น