เตรียมรีสอร์ทที่พักรับผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง กรณีไม่อยากอยู่ในบ้าน