X

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดนครพนม จำนวน 2 เล่ม ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ได้แก่ นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ โดยสำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการในพระองค์ 904 โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ส่งผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้ารับมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวแล้ว และได้กำหนดให้จังหวัดจัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดอีกจังหวัดละ 2 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” ได้รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ ประกอบด้วย พระปฐมบรมราชโองการ คำประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระราชปณิธาน ปีและศักราชต่าง ๆ กาลโยค ประกาศสงกรานต์ ตารางปฏิทินย่อ แต่ละเดือน วันกำหนดการ อุปราคา วันหยุดราชการประจำปี การชักและประดับธงชาติ ในวันสำคัญ วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินี พระบรมวงศ์ วันประสูติพระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ วันประสูติสมเด็จพระสังฆราช วันสำคัญ ของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน ตารางเทียบปีต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกอบพิธีทางศาสนา การกำหนดฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีต่าง ๆ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน