สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 ปล่อยนักโทษทหาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 ต.ค.63 พลตรีธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ฐานะผู้บัญชาการเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 13 ได้ทำพิธีปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับการอภัยโทษ ประจำปี 2563 ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 ภายในมณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งได้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษและลดโทษลงแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

สำหรับนักโทษในส่วนของกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 13 ได้รับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 39 นาย โดยแบ่งเป็นนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจำนวน 11 ราย และ นักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำนวน 28 นาย นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษต่างปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯว่าจะเป็นพลเมืองดี ซึ่งได้มีผู้ปกครองมารอรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก