X

อบต.แม่สาคร ร่วมภาคี สู้ Covid-19 สอนทำหน้ากาก

()

จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร บูรณการร่วมภาคีเครือข่าย สู้ Covid-19 เร่งสอนทำหน้ากากอนามัย หวังขยายผลเผยแพร่วิธีการทำหน้ากากอนามัยไปยังชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย และสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 6 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง สร้างเกราะป้องกันการแพร่ระบาดโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นายจันทร์ โนลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร ขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาคร ผู้นำชุมชน และ กศน.อำเภอเวียงสา ร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร ตำบลแม่สาคร เดิมขึ้นอยู่กับตำบลอ่ายนาไลย และปี 2531 ได้แยกตั้งตำบลใหม่ มีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้านด้วยกัน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสาคร หมู่ที่ 2 บ้านท่าเลอ หมู่ที่ 3 บ้านจะเข้ภูหอม หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 บ้านไพรอุดม และสุดท้ายหมู่ที่ 6 บ้านป่าค่าสภาพทั่วไปของตำบลแม่สาคร ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านอยู่กันอย่างมีความสุข เนื่องจากชาวบ้านได้ยึดหลักอยู่อย่างพอเพียง มีอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทำสวน ทำไร่

และมีอาชีพเสริม ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ หาของป่าขาย ระบบสาธารณูปโภค มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต องการบริหารส่วนตำบลแม่สาคร 702 ครัวเรือน การเดินทางเข้าสู่ตำบลแม่สาคร สามารถสัญจรได้ 2 ทาง คือ จากถนนสายแพร่-น่าน จะมีทางแยกสู่ตำบลแม่สาคร โดยใช้ถนนสายบ้านสาคร-หนองห้า สามารถสัญจรผ่านไปถึงอำเภอนาน้อยได้ แต่ถ้าหากเดินทางจากอำเภอนาน้อย สามารถใช้ถนนเส้นนี้สัญจรได้เช่นเดียวกัน

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร ได้ตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ จึงได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ปกครองนักเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนข้อควรปฏิบัติในการป้องกันตนเอง การลดการแพร่กระจายของเชื้อ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และคนในครอบครัว ชุมชน โดยสาธารณสุขอำเภอเวียงสา และคณะเป็นวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาคร มาบรรยายให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิต 19 และคณะวิทยากร สาธิตการตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน