ค้าชายแดนไทย-พม่า ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง ปิดไตรมาส3 เดือน ก.ย.ส่อกระเตื้อง

ค้าชายแดนไทย-พม่า ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง ปิดไตรมาส3 เดือน ก.ย.ส่อกระเตื้อง

ระนอง-นางวนิดา  อรุโณทัย  พิณิชย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง รายงานสรุปภาวะการค้ำชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดระนองประจำเดือน กันยายน 2562การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,416.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 83.67ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.28 (สิงหาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 1,332.49 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 503.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.24 (กันยายน 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 1,920.04 ล้านบาท)

SONY DSC

มูลค่าการส่งออก เดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 963.18 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 (สิงหาคม 2562 มีมูลค่า 961.17 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กันยายน 2561) ลดลง 110.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.31 (กันยายน 2561มีมูลค่า 1,073.85 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น/จาระบี/น้ำมันเกียร์น้ำมันดีเซล/น้ำมันเบนซิน, ท่อผนังชนิดไร้ตะเข็บใช้ในขุดเจาะฯ, ปูนซิเมนต์, ตาข่ายจับปลา,สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง(แป้งมันสำปะหลัง),ปุ๋ยเคมี, สิ่งปรุงแต่งใช้ในงานขุดเจาะปิโตรเลียม, เครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มให้พลังงาน และหัวเจาะพร้อมอุปกรณ์ใช้ในงานขุดเจาะฯ

มูลค่าการนำเข้า เดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าการนำเข้า ทั้งสิ้น 452.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 81.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.99 (สิงหาคม 2562 มีมูลค่า 371.32 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กันยายน 2561) ลดลง 393.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.47 (กันยายน 256 มีมูลค่า 846.19 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการนำเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่ สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น), ท่อผนังชนิดไร้ตะเข็บใช้ในขุดเจาะฯ, ปลาหมึกแช่เย็น,แช่เย็นจนแข็ง หอยแครงมีชีวิต, ปูเค็ม ปูทะเลสด กุ้ง กั้ง, ของทำด้วยเหล็กถ่านไม้ป่าเลน, ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร, ปลาเบญจพรรณไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค, ชุดเครื่องมือตัดท่อและหลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์

ดุลการค้า เดือนกันยายน 2562 เกินดุลการค้า 510.20 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 79.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.50 (สิงหาคม 2562 เกินดุลการค้า 589.85 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(กันยายน 2561) เพิ่มขึ้น 282.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 124.11 (กันยายน 2561 เกินดุลการค้า 227.66 ล้านบาท)

ภาพรวมในช่วงเดือนกันยายน 2562 จะเห็นว่ามูลค่าการค้ารวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (สิงหาคม 2562) เพิ่มขึ้น 6.28% ทางด้านสินค้านำเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.99% สินค้านำเข้าสำคัญที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น), ท่อผนังชนิดไร้ตะเข็บใช้ในขุดเจาะฯ, ปลาหมึกแช่เย็น,แช่เย็นจนแข็งหอยแครงมีชีวิต, ปูเค็ม ปูทะเลสด กุ้ง กั้ง และส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร เป็นต้น ส่วนทางด้านสินค้าส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.21% สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น, ปูนซิเมนต์, ตาข่ายจับปลา,สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง(แป้งมันสำปะหลัง) และปุ๋ยเคมี เป็นต้น

จังหวัดระนองมีจุดผ่านแดนาวรและจุดผ่อนปรน ดังนี้1. จุดผ่านแดนาวร ระนอง – เกาะสอง กำหนดช่องทางเข้า – ออก ไว้ 4 จุด ได้แก่ 1) ท่าเทียบเรือสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน 2) ท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ จำกัด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองหมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน 4) ท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนองบริเวณบ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน

2. จุดผ่อนปรน บ้านเขาฝาชีหมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เวลาเปิด – ปิด 08.00 – 16.00 น.ของทุกวันซึ่งจะมีผู้คนจากฝั่งเพื่อนบ้านข้ามมาเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำ เดินทางด้วยเรือซึ่งสินค้าหลักได้แก่ สินค้าประเภทอาหารและข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ เช่น แก๊สหุงต้ม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ต่าง ๆ อุปกรณ์ในครัวเรือน เป็นต้น

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น