X

ขอนแก่น MOU ยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยเป็นเมืองชาญฉลาดฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอวานี (Avani) ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ระหว่าง นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ (บริษัท เอไอ แอนด์โรโบติกส์ เวนเจอร์สจำกัด) , รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที่ จำกัด) และเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมในครั้งนี้
ซึ่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างเมืองที่ชาญฉลาดน่าอยู่ที่เป็นไปได้” กล่าวว่า ผมเชื่อในแนวคิดที่ว่า “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน” (ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวไว้) ได้นำแนวคิดที่ว่ามาพัฒนาเมืองขอนแก่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “ พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไว้ 7 สมาร์ท เดิมมี 6 สมาร์ท เพิ่มสมาร์ทด้านการศึกษามา เทศบาลนครขอนแก่นยังได้นำเทคโนโลยีด้าน Back Office คือ ระบบหลังบ้าน ซึ่งเป็นการจัดการด้านข้อมูล เอกสาร ของเทศบาลทุกสำนัก/กอง ให้มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกัน เพื่อสะดวกแก่การทำงานและง่านต่อการค้นหา ซึ่งหน่วยงานเบื้องหลังเหล่านี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีตัวแทนบริษัท ARV เข้ามาหารือเกี่ยวกับกับการยกระดับเมืองให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกลความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เข้าใจว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองเร็วๆนี้ และท้ายสุดนี้ ขอนแก่นกำลังเป็นเมืองแห่งโอกาส ลูกหลานของคนขอนแก่น ที่จะมีอาชีพ มีรายได้ อีกทั้งภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ขอนแก่นมีจุดแข็งหลายๆด้าน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ เช่น เป็น 1 ใน 7 ของประเทศที่อยู่ในจังหวัด Smart city และ 1 ใน 5 ของ Mice city , 1 ใน 2 จังหวัดอีสานที่ทางการท่องเที่ยวให้การรับรองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีสาน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยมากสุดในอีสาน เป็นศูนย์กลางแห่งราชการ มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 5 ประเทศ แห่งเดียวในภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของภาคอีสาน ,เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง Logistic ที่มีการจัดสร้าง Terminal ใหม่รองรับ Flight บินที่มากขึ้น จากปีละ 2 ล้านคน เป็น 5 ล้านคน ,โครงการรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ซึ่งโครงการเหล่านี้จะทำให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางแห่งภาคอีสานอย่างแท้จริง เนื่องจากอนาคตจะมีการขนส่งทางบก เรือ อากาศ และทางรางได้ ได้รับการสนับสนุนจากคมนาคม เป็นศูนย์ซ่อมสร้าง โดยกองทัพอากาศ ให้ใช้สนามบินที่น้ำพอง โดยมีบริษัทเอกชนมาเปิดการสอนการทำเครื่องบินขนาดเล็ก โครงการเหล่านี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ โครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ เป็นการร่วมมือของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , บริษัท AI and Robotics Ventures ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้ ความร่วมมือเทคโนโลยี ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัสอย่างเหมาะสม ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติในการบรรยายจากวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น