X

ขอนแก่นเดินหน้าสู่ ‘เมืองคาร์บอนต่ำ’ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาเมืองจังหวัดคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีขอนแก่น และประชุมนำเสนอผลการศึกษาในการให้บริการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (SOLAR ROOFTOP) โดยมีนายกวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล , นางนัชชา ศรีโนนชัยบุญธรรม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ , นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ , นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมครั้งนี้

สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี ขอนแก่น โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงได้กำหนดประชุมให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้ตรงเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (OKR) และเข้าสู่กระบวนการจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR)


ซึ่งมีการประชุม ดังนี้ รายงานการนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำ Solar Cell ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( PEA ENCOM) , การนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำ Solar Cell ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โดย PEA ENCOM , แนวทางและกิจกรรมการดำเนินโครงการ การพัฒนาเมืองจังหวัดขอนแก่นคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี ขอนแก่น โดย ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น