X

จังหวัดนครพนม รุกขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 พื้นที่อำเภอบ้านแพง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านแพงวิทยา เลขที่ 87 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา

ภารกิจลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนฯ ในครั้งนี้ เป็นครัวเรือนของ นางวารุณี ทวนกลาง อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน คือ นางวารุณี ทวนกลาง หัวหน้าครัวเรือน อาชีพรับจ้างทั่วไป และนางสาวธนพร ทวนกลาง อายุ 17 ปี (ลูกสาว) กำลังศึกษา กศน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา มีสภาพปัญหาของครัวเรือน ด้านที่อยู่อาศัย : หลังคาบ้านรั่วทั้งหลัง ผนังบ้านชำรุด ด้านอาชีพ : ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เครื่องอุปโภค/บริโภคในการดำรงชีพ ไม่เพียงพอ ด้านรายได้ : ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ความต้องการให้ช่วยเหลือ คือ 1) ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาบ้านและผนังบ้าน 2) เงินทุน เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ วัสดุในการทำพรมเช็ดเท้า และเมล็ดพันธุ์ผัก 3) เครื่องอุปโภค/บริโภคในการดำรงชีพ และมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน 2,000 บาท หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหลักประกันสังคม มาตรา 40 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 2 ชุด และเมล็ดพันธุ์ผัก 1 ชุด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด และผ้าห่ม 1 ผืน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด และผ้าห่ม 1 ผืน เครือข่าย OTOP จังหวัดนครพนม มอบเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 1,000 บาท บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านแพง มอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำพรมเช็ดเท้าและได้รับการฝึกอาชีพจากกลุ่มสัมมาชีพ ปี 2561 กศน.อำเภอบ้านแพง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด

โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน ประกอบด้วย ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ด้านรายได้ ข้อ 22 (รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) ครัวเรือนจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ปี 2562 ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเวทีประชาคม ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัติยา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมเยียนครัวเรือนดังกล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน