นครพนมบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว

นครพนม – วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านดอนแดง ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันออกให้บริการประชาชน สร้างโอกาสการเข้าถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนแบบครบวงจรในจุดเดียว ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม

โดยก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้นทุกคนได้ร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและเลือกใช้บริการตามความต้องการ โดยในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังได้นำเอานโยบายของรัฐบาลและแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ รวมถึงตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย และรวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้จากการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ กลับมาเพื่อประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไปในอนาคต จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 50,000 ตัว มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากจน จำนวน 5 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 80 ชุด

จากนั้นทุกคนจึงได้แยกย้ายกันไปใช้บริการตามหน่วยเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ตามความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทำประกันสังคม การทำประกันภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงการรับคำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การรับแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การเลือกซื้อสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP จากหน่วยงานที่มาจัดบูธจำหน่าย และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น กาานแพงรรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพกับบุคคลากรทางการแพทย์ที่มาให้บริการกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น