X

คณะกรรมาธิการลงพื้นที่นครพนม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

นครพนม – คณะกรรมาธิการลงพื้นที่นครพนม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (จังหวัดพันธุ์ใหม่)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นประธานนำคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคและนายอำเภอต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (จังหวัดพันธุ์ใหม่) เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการการ ฯ ยังได้มีการติดตามเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทในพื้นที่จังหวัดนครพนม และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาคในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ในช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการฯ จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองกะตึจังหวัดนครพนม

สำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน (จังหวัดพันธุ์ใหม่) จะเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีความคล่องตัวทั้งในการบริหารระบบงาน ระบบเงินและระบบกำลังคน ซึ่งระบบงานจะใช้กลไกคณะกรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญหรือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดของกระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่แล้วให้เป็นปัจจุบัน และมีการยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ส่วนระบบเงิน คือแผนงานและงบประมาณ ก็ให้นำแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลมาขับเคลื่อน มีการมอบอำนาจให้จังหวัดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนจังหวัดแทนส่วนกลาง รวมทั้งให้มีการปรับกรอบวงเงินของกระทรวง กรมมาให้จังหวัดบางส่วนเพื่อให้จังหวัดเสนอโครงการที่เป็นความต้องการของพื้นที่ และด้านระบบกำลังคน ให้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างน้อย 4 ปี และขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน