X

จุดประกายฝันให้เด็กชายแดนใต้

นราธิวาส-ม.นราฯ เปิดค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1) สู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1) โดยมีนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


สำหรับการดาเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นความร่วมมือของเครือข่ายทาง การศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากการทดลองปฏิบัติจริงได้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำและผู้ตามของนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ห้องเรียนสาธิต SME จำนวน 20 คน มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 จะได้รับการพัฒนาความรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


ด้าน รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติคือ บุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านความคิด การใช้เหตุผล การมีทักษะ ความสามารถในด้านวิชาการ ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ได้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดความชำนาญ จนกระทั่งเกิดทักษะในตัวของผู้เรียน เพื่อนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชนและมหาวิทยาลัย มีส่วนสําคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้มีการพัฒนาระบบของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ จึงขอชื่นชมโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ จนนำไปสู่ความร่วมมือกับคณะอาจารย์และศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกาย ครั้งที่ 1 นี้ เพื่อเป็นการ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทักษะในการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง เสริมสร้างนักเรียนให้เกิดการ เรียนรู้ความเข้าใจสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตามและ กระบวนการการทำงานเป็นทีม


และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมค่ายจะได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายไปต่อยอด รวมถึงประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จ ทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน