X
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาล(ก.ธ.จ.)จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล พร้อมประชุม ก.ธ.จ. ชุดใหม่

คณะกรรมการธรรมาภิบาล(ก.ธ.จ.) จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565/2566 พร้อมประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ แทนชุดเดิม ที่หมดวาระ

(17 พ.ค.67)นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ธ.จ.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประะทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ชุดใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่สอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565/2566 โดยเลือกลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร กิจกรรมหลักขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ณ พื้นที่บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ที่เกษตรกร จำนวน 4 ราย รวมกันเสนอขอรับการสนับสนุนบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รูปแบบโซล่าเซลล์ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 35-70 ไร่ โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และตัวแทนเกษตรกรร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการ

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ธ.จ.) กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เมื่อการก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ เกษตรกร ต่างได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำทั้งด้านการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ และการดูแลรักษาร่วมกันเพื่อให้กิดประโยชน์ ต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ ตลอดจนการแบ่งปันน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่า

 

ภายหลังลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ในพื้นที่แล้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ธ.จ.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประะทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ซึ่งปี 2566 รับเรื่องร้องทุกข์จำนวน 11 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

และ ปี 2567 ขณะนี้รับเรื่องร้องทุกข์แล้ว 19 เรื่อง ปิดเรื่องแล้ว 10 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง พร้อมร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ธ.จ.)ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับทราบแนวทางการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2567 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาล การแบ่งภารกิจและพื้นที่ในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ และ การจัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]