X

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษรวมพลังช่วยกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร : สู้ภัย COVID

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษรวมพลังช่วยกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร : สู้ภัย COVID
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ไปดำเนินการรับมอบมังคุดคุณภาพจากจังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด- 19 (สหกรณ์ปลายทาง) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สั่งจองและสั่งซื้อ มังคุดคุณภาพดีจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด ผลปรากฎว่า สินค้าหมดภายในวันเดียว ไม่เพียงพอกับความต้องการผู้บริโภค
นางอัญชลี ฯ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบผลไม้ส่งออกต่างประเทศที่เคยได้ราคาดี มีการสั่งซื้อลดลงมาก ทำให้ราคาตกต่ำ จึงใช้เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ และ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน
ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง โดยความร่วมมือของเครือข่ายสหกรณ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ สามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยมีสหกรณ์รับอาสาเป็นศูนย์กระจายมังคุด จำนวน 2 สหกรณ์ ดำเนินการภายใน 2 วัน มีปริมาณการจำหน่ายดังต่อไปนี้.-
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จุดกระจายมังคุด ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ศรีสะเกษ จำกัด (สหกรณ์ปลายทาง) รับมังคุดจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จันทบุรี จำกัด (สหกรณ์ต้นทาง) จำนวน 570 ตระกร้า จำนวน 3,000 กิโลกรัม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จุดกระจายมังคุด ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด (สหกรณ์ปลายทาง) จำนวน 300 ตระกร้า จำนวน 5,700 กิโลกรัม รับมังคุดจากสหกรณ์การเกษตรขลุง จำกัด (สหกรณ์ต้นทาง) จังหวัดจันทบุรี
รวมผลผลิตที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,700 กิโลกรัม ขณะนี้มีผู้สนใจสั่งซื้ออีกจำนวนมาก อยู่ระหว่างประสานงานแหล่งผลิตนำมาบริการชาวศรีสะเกษในโอกาสต่อไป
นางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติม ทุกครั้งที่เกิดปัญหาผลผลิตของเกษตรกรออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากหรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้ราคาตกต่ำ น้ำใจและพลังความร่วมมือของเครือข่ายสหกรณ์ไทย สามารถนำพาเกษตรกร ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ด้านราคาจำหน่ายผลิตผลได้เสมอมา/และครั้งนี้ก็เช่นกัน

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )