X

ลำปางเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัด ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สดจากฟาร์ม


เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 ที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง นางสุมิตรา อภิชัย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 ประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอสบปราบ แขกผู้มีเกียรติอำเภอสบปราบร่วมงาน  นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ ของอำเภอสบปราบ โดยเริ่มจากการควบสหกรณ์หาทุนเดิม จำนวน 28 สหกรณ์ มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 385 คน จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 และเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2514 จนถึงปัจจุบัน ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัดมีสมาชิก จำนวน 8,890 ราย มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 1,034,342,278.03 บาท (หนึ่งพันสามสิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสตางค์) ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 10,708,995.02 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสองสตางค์) อาชีพหลักของสมาชิก และชาวอำเภอสบปราบ คือ อาชีพเกษตรกรรมผลผลิตหลักได้แก่ ข้าว นอกจากนั้นยังมีการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ และผลผลิต ทางการเกษตรอื่น ๆ แต่ยังขาดตลาดในการกระจายผลผลิต สหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของช่องทางการตลาดจึงได้ดำเนินการสร้างอาคารฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตขึ้นมา


ซึ่งการเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จังหวัดลำปาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ” เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ อาหารแปรรูป เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น ผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้แนวคิดสดจากฟาร์ม ถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op”สด สะอาด ปลอดภัย”เป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกร รวมถึงชุมชนและสังคมได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงสถานการณ์ร้านค้าสหกรณ์ในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาหลายประการ จากการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มีการบริหารจัดการและการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมีภาพลักษณ์ดูทันสมัยสะดวกสบายทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นและจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancingการทำงานจากบ้าน Work From Home ส่งผลให้พฤติกรรมความต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการซื้อสินค้าผ่านองทางออนไลน์การสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ การให้ความสำคัญกับสุขภาพรวมถึงมีความคาดหวังต่อคุณภาพและบริการจากร้านค้ามากขึ้น


ด้านนางนางสุมิตรา อภิชัย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 เปิดเผยว่าสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ซึ่งถือเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอสบปราบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชน ในการวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสินค้าสหกรณ์ในรูปแบบชูเปอร์มาร์ก็ตสหกรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์และภาคเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้าของสหกรณ์ที่ดีมีคุณภาพนั้นมีวางจำหน่ายสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โครงการซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ นับเป็นโครงการที่จะมีโอกาสที่จะขยายตลาดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ได้ทั่วทั้งประเทศเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกได้อย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน