สมาคมโฆษณา ผนึกกำลัง 11 ภาคี ขยายผลผลิตสื่อโฆษณาใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

กรุงเทพฯ – สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ระบุว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์งานที่ดีและมีคุณค่าตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมาตลอด ที่ผ่านมา สมาคมฯ มีกิจกรรมและภารกิจมากมายอันจะนำพาอุตสาหกรรมโฆษณา ไปสู่กลไกของการกำกับดูแลตนเองที่ดีตามมาตรฐานสากล และภูมิใจกับการจัดทำ ‘จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด รับเอาแนวปฏิบัติจากหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุงปี 2018’ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของหอการค้านานาชาติ และได้รับการรับรองเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้ว เชื่อว่าจากนี้ไป จะเห็นการนำจรรยาบรรณโฆษณาชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติ หรือต่อยอดการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ 

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ซึ่งมี 10 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากโครงการการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดกิจกรรมมาแล้วหลายครั้ง ได้แก่ การจัดอบรมนักวิชาชีพโฆษณาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตสื่อโฆษณา ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 4 ภูมิภาค, การจัดอบรมใหญ่ในกรุงเทพมหานครในงาน #Savebrands โฆษณาอย่างไรให้แบรนด์รอด รวมทั้งการกำหนดทิศทางนโยบายการกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ โดยร่วมกันระดมสมองหาแนวทางขับเคลื่อนการผลิตสื่อโฆษณาบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ก

การร่วมลงนาม MOU ครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือที่สำคัญในการขยายผลต่อเรื่องรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ให้เข้าไปสอดแทรกในหลักสูตรของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณา เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตสื่อโฆษณามีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"