ครม. อนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย “ผู้ว่าฯ -ผู้ตรวจฯ ” มหาดไทย 26 ตำแหน่ง

วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 26 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

2.นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

3.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

5.นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

6.นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

8.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

9.นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

10.นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

11.นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

12.นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

13.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

14.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

15.นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

16.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

17.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

18.นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

19.นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

20.นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

21.นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

22.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน

23.นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

24.นางศิวพร ยั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หนองบัวลําภู

25.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

26.นายผล ดําธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น