X

ทำงานเชิงรุก! ศธ. ตั้ง ‘ศูนย์คุ้มครอง-ช่วยเหลือ นักเรียน-นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ’

กรุงเทพฯ – กระทรวงศึกษาธิการ ยึดนโยบายเชิงรุก ป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ตั้ง ‘ศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ’

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงปราบปราม ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่กระทำความผิด พร้อมสะสางปัญหาเก่าและยุติปัญหาใหม่ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระทำหรือผู้พบเห็นการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาร้องเรียนและร้องทุกข์ได้ทางสายด่วน ศคพ. โทร. 02-007-0001

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า โรงเรียนนอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้และพัฒนาคนแล้ว ยังเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งความรู้ ความอบอุ่น และความปลอดภัย ซึ่งปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศขัดต่อหลักการนี้โดยสิ้นเชิง ที่ผ่านมา หลายคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา อาจจะหายเงียบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง โดยที่ผู้กระทำผิดยังคงลอยนวลและกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนทำให้โรงเรียนและสถานศึกษากลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้บ้านที่เด็กทุกคนให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ กลายเป็นพื้นที่น่าหวาดกลัวสำหรับเด็ก ๆ จึงจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศขึ้น เพื่อช่วยทวงความถูกต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมและนำพื้นที่อบอุ่น ปลอดภัย กลับมาให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอีกครั้ง

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ศธ.ให้ความสำคัญ การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษา เป็นอันดับ 1 ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นหน่วยงานที่ทรงพลัง สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกทั้งในเรื่องการป้องกัน แก้ไขปัญหา การปราบปราม และการช่วยเหลือเยียวยา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

“ขอฝากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ขอให้ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางเพศแก่นักเรียนนักศึกษา ให้คำแนะนำ ตักเตือน จัดระบบสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความอบอุ่นและปลอดภัย คุณครูทุกคนร่วมกันสร้างความรัก ความไว้วางใจ ความศรัทธา และเป็นแบบอย่างให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับการศึกษาเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถ และมีคุณลักษณะที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป” นายณัฏฐพล กล่าว

ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ฯ มา มีผลการดำเนินการด้านการปราบปรามเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น จำนวน 13 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 1 ราย และระหว่างเด็กด้วยกัน จำนวน 2 ราย ซึ่งการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่รับรู้ มีการสื่อสารกันในวงกว้าง ส่งผลดีต่อการไม่เกิดปัญหาใหม่ และปัญหาเก่าได้รับการสะสางด้วยความ “รวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด” ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อการแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ”

ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงาน ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) ชั้น 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ยังจัดประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

โดยมุ่งที่จะปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด ภายใต้มาตรการใหญ่ 3 ด้าน คือ

มาตรการด้านการป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรับผิดชอบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ไม่เอื้อต่อการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำผิดอื่น ๆ

มาตรการด้านการปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหา สะสางปัญหาเก่า ยุติปัญหาใหม่ โดยหากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้าง ผู้มีอำนาจคือเขตพื้นที่ ต้องสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปประจำเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงทันที และหากผลการตรวจสอบพบว่าข้อร้องเรียนนั้นมีมูลความจริง ให้ผู้มีอำนาจสั่งตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ผู้กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อน ขั้นตอนทั้งหมดมีเป้าหมายให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แล้วรายงานหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางและแจ้งข้อมูลมายัง ศคพ. เมื่อ ศคพ.ได้รับเรื่องแล้วจะรีบเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว โดยศคพ. จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการทางวินัยควบคู่กับการดำเนินการด้านคดีอาญาด้วย

มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลเยียวยานักเรียนนักศึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องคุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศทุกคนให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ไม่ละทิ้งให้เขาต้องอยู่ในสภาพยากลำบากโดยลำพัง และต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนยุติธรรม เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างรวดเร็ว

นักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมินทางเพศจากข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด หรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้พบปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน สามารถติดต่อร้องเรียนและร้องทุกข์ได้ทาง โทร. 02-007-0001 หรือสายด่วนการศึกษา 1579E-mail : [email protected] และ
เฟซบุ๊กเพจ : ศคพ.กระทรวงศึกษาธิการ หรือเดินทางมาติด ต่อได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ ศคพ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ศคพ.พร้อมรับฟังและจัดการทุกปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว รอบคอบ และเด็ดขาด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"