X

‘หน้ากากอนามัยพ่นพิษ!’ เด้ง!!! อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปสำนักนายกฯ

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี สั่งย้าย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 15 มีนาคม 2563 มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจําหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการ ของกรมการค้าภายใน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าว ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กํากับดูแลของ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป

ทั้้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"