X

เปิดศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่วัดดงสวอง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขาดแคลน ตามพระปรารภสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการสงเคราะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้แก่วัดและประชาชนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นสาธารณสงเคราะห์ตามบทบาทหน้าที่ของวัดและชุมชนที่พึงมีต่อกัน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย เป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งยามสุขและยามทุกข์ เป็นขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือและผู้ยากไร้ที่ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป โดยมีพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ส่วนราชการ อุบาสก อุบาสิกา และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคหีบศพ และปัจจัยสนับสนุนให้แก่วัดดงสวอง เพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขาดแคลน


เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระปรารภให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดส่องสำรวจตรวจตราวัดในปกครองอย่างใกล้ชิดว่ามีข้อขัดข้องหรือความยากลำบากในการสงเคราะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่เพียงใด พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่วัดและประชาชนที่ประสบความยากลำบากในเบื้องต้นอย่างตามกำลังความสามารถ ทั้งในกรณีเจ้าภาพศพเป็นผู้ขาดแคลน ให้วัดดำเนินการสงเคราะห์หีบศพ และเชื้อเพลิงปลงศพทุกราย แล้วให้นำความกราบทูลฝ่าพระบาท เพื่อโปรดประทานอนุเคราะห์ต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน