ไร้ที่พึ่ง..แต่ไม่ไร้ที่พัก(พิง)

หน่วยงานกรม พส.จังหวัดอุทัยธานี one home กระทรวง พม. ขายรับนโยบาย รมต.พม.สำรวจคนตกงานยากจน ผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาวิกฤติโควิด -19  พร้อมมอบสิ่งของผู้เฒ่าป่วยติดเตียง

ข่าวอุทัย วันนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า

ได้รับมอบหมายจาก นาย สุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีนโยบายให้ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประสานให้หน่วยงาน one home พม.อุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้มีรายได้น้อย คนจนตกงานเพื่อลดปัญหาทางสังคมในวิกฤตโควิด -19

โดยมี หน่วยงานในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ได้แก่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมหน่วยงานในพื้นที่ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อพม.ในพื้นที่ ในการนี้ทางหน่วยงานได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ 8 อำเภอ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 306 ราย ละๆ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นเป็นเงิน  612,000. บาท

โดย กลุ่มเป้าหมายแยกมีดังนี้ ในพื้นที่ เทศบาล  5 ราย พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล 22 ราย  พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของใช่ในชีวิตประจำวันผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้อ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วยเหลือ

ลดค่าใช่จ่ายค่าครองชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ตกงานได้รับผลกระทบด้านต่างๆ และผู้มีรายได้น้อยในช่วงวิกฤติ โควิด -19 อีกด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน