X

ด่วน..!! ผู้ว่าฯ สั่งระงับการเดินทางเข้าพื้นที่น่าน

จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกคำสั่งที่ นน .6384/2563 ระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มมาตรการสกัดโควิด-19 เข้าไปเพื่อดำเนินมาตรการแบบเข้มข้น

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 4 เมษายน 2563 ที่ ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัด 55000 นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ลงนามในหนังสือคำสั่งระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว ความว่า

เรื่อง ระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทุกท่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน อัยการจังหวัด รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 638/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 ด้วยจังหวัดน่านได้มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว ณ บริเวณรอยต่อเขตจังหวัดจำนวน 3 แห่ง ดังนี้ เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 จังหวัดแพร่-จังหวัดน่าน ณ กิโลเมตรที่ 310+800

เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1091 จังหวัดน่าน-จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร 79+650เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1148 จังหวัดน่าน-จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร 65+117 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอแสดงความนับถือ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เว้นแต่ ก.การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปรษณีย์ ยานพาหนะทางราชการ โดยผู้ใช้เส้นทางต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ข.ประชาชนที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งได้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดน่าน และต่อมามีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดน่านในห้วงวันที่ 5-30 เมษายน 2563 จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และกักตัวอยู่ภายในบ้านหรือที่พักของตนเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด

โดยต้องรายงานการกักตัวให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทราบตลอดระยะเวลาที่กักตัว ค.ประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น หรือมีที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดอื่นที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. แสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดน่าน ต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ หากไม่มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำด่านตรวจระงับการอนุญาตให้เข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

2. ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าตามแบบฟอร์มที่จังหวัดน่านกำหนด และต้องถูกกักตัวเองอยู่ภายในที่พัก ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนดเป็นเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน

ง. ผู้ไม่มีสัญชาติไทย เฉพาะบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและต้องได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

จ. ผู้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่านเห็นชอบ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออก ทุกช่องทางโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกอบกับจังหวัดน่านได้มีคำสั่ง ที่ 5119/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว ยกเว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว จึงให้ระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านของบุคคลซึ่งมีความประสงค์เดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อสาธารณะ

จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 24.00 นาฬิกา สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่จังหวัดน่าน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน