น่าน ผวจ.น่าน สั่งปิด 2 ด่าน พื้นที่เสี่ยงหลัก 910 แห่ง

จังหวัดน่าน รวมพลังต้าน COVID-19 ปิดด่านผ่อนปรน อำเภอสองแคว ด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กาดข่วงเมืองน่าน พื้นที่เสี่ยงหลัก 910 แห่ง

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวรกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถึงสถานการณ์โรค  COVID – 19 ว่า  ปัจจุบันจังหวัดน่านยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส  COVID – 19 ตัวเลขเท่ากับ 0 มีประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง 160 ราย ให้กักตัวอยู่ในพื้นที่ตัวเอง  มีผู้ที่อยู่ในพื้นจำกัดของตัวเอง 100 คน พ้นระยะกักตัวไปแล้วสามารถใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติทั่วไป เหลืออีก 60 คน  ทาง สาธารณสุข นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลในพื้นที่จำกัดของตัวเอง คงจะทยอยพ้นที่จำกัดตัวเพิ่มขึ้น

จังหวัดน่านได้มีรณรงค์รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ปิดสถานที่เสี่ยงซึ่งทางจังหวัดเห็นว่ามีประชาชนเข้าไปชุมนุมกันเยอะ มีพื้นที่เสี่ยงพื้นที่หลัก ๆ เป็นสถานที่บริการ ร้านอาหารที่คล้ายสถานบริการ สถานที่นวด สปา คาราโอเกะ ศูนย์เด็ก โรงเรียน รวมทั้งตลาดนัด รวมทั้งหมด  910 แห่ง ตลาดปกติที่ไม่ได้ถูกปิด ปิดเฉพาะตลาดนัดที่ทางท้องถิ่นจัดขึ้นมา พ่อค้าแม่ค้าต้องใช้แมสก์ปิดปากจมูก

ช่วงนี้ทางจังหวัดต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดกิจกรรมออกไปสังสรรค์เยี่ยมญาติเพื่อนฝูงหรือลดความถี่ที่จะออกจากบ้าน นอกจากมีธุระจำเป็นจริง ๆ งานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดน่านให้ยกเลิกทั้งหมด  ส่วนงานประเพณีพื้นบ้าน ถ้าจะมีการจัดขึ้น ฝากให้ผู้จัดงานได้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ และหาวิธีป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนด

เรื่องด่านชายแดนของจังหวัดน่าน ปิด ด่านผ่อนปรนที่ อำเภอสองแคว เมื่อ 20 มี.ค.63  ร่วมกับ แขวงไชยะ สปป.ลาว ปิดการเข้า – ออก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน    ทั้ง สปป.ลาว และ ไทย  ร่วมกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อีก 1 แห่ง

คือด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ออก  คำสั่งจังหวัดน่านที่ 5119/2563 เรื่องระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราวตามที่จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิค –19 (Corona Virus Disease 2019)(COVID – 19)  จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่จังหวัดน่านผ่านจุดผ่านแดนของจังหวัดน่านอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วงเล็บ 1 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 มติ ครม. เมื่อ 26 มกราคม  2559

เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณา การเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 0204.3/ว1649 ลง 18 มีนาคม 2563 ด่วนที่สุด 0204.3/ว1698 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และหนังสือกรมควบคุมโรคด่วนที่สุดที่ สธ 0410.3/ว210 ลง 19 มีนาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดน่าน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านจึงมีคำสั่งระงับการเข้า –ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว ยกเว้นการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดนสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทยและลาว รวมไม่เกิน 2 คนต่อ 1 คัน  และต้องผ่านการตรวจคัดกรองของโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค โควิค-19  (Corona Virus Disease 2019)(COVID – 19)  จากเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติด ต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563  เวลา 08.00 น เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสั่ง ณ 22 มีนาคม 63 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดน่าน

สำหรับผู้ที่จะเข้าไปได้เป็นข้อตกลงทั้ง ไทย และ สปป.ลาว ให้เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือผ่านแดน (Border Pass)  และจะต้องมีหนังสือแสดงว่าเข้าไปทำธุรกรรมทางด้านการส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ทางฝั่ง สปป.ลาว ถ้าไม่มีเอกสารไม่ครบทางอำเภอจะไม่ออกเอกสารผ่านแดนให้

สำหรับคนไทยที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานที่ สปป.ลาว ของประเทศไทย มีนักลงทุนไปทำโรงไฟฟ้าที่เมืองหงสา มีคนไทยกว่า 2 พันคน  และเขื่อนไชยบุรี ประมาณ 150 คน  ทาง สปป.ลาว ให้เข้าออกได้ตามปกติ โดยทาง สปป.ลาว ออก วีซ่า ให้

ด้านการแพทย์โดยปกติ ได้ใช้บริการทางการแพทย์ของฝั่งจังหวัดน่าน   ได้ให้แนวทางกับผู้บริหารของโรงไฟฟ้าหงสา ในเรื่องของสถานการณ์ โรค ไวรัส COVIC -19 ต้องไม่ประมาท ต้องเตรียมสถานพยาบาล สถานที่กักโรค ในบริเวณโรงไฟฟ้า ในกรณีไม่สามารถเดินทางออกจากโรงไฟฟ้าได้ หน่วยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้า จะให้ทางจังหวัดน่านฝึกอบรมให้ก็ยินดี ในการปฏิบัติตัวอย่างไร ส่วนการเดินทางเข้า – ออก ของเจ้าหน้าที่ก็จะงดความถี่ลงตามความจำเป็น

จังหวัดน่านได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเรื่องการป้องกันตัว หน้ากากอนามัยขาดแคลน กลุ่มแม่บ้านกลุ่มองกร ได้ร่วมมือกันผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองได้รับการขอบคุณจากพี่น้องประชาชน ยกตัวอย่ากลุ่มแม่บ้านหัวเวียงใต้ ในเขตเทศบาล  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ตัดเย็บหน้าอนามัยแจกพี่น้องประชาชนเท่าที่ความสามารถจะมี ทุกคนออกนอกบ้านต้องมีหน้ากากอนามัยติดตัวทุกคน เมื่อมีความจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่มีคนพลุกพล่าน กลับเข้าบ้านล้างมือ 7 ขั้นตอน กินร้อน ช้อนส่วนตัว 2 คัน

ภาพ/ข่าว จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น