X

วาระน่าน อปท.น่าน เผยประสานภาคีร่วมขับเคลื่อนมาตรการขยะ

จังหวัดน่าน รักษาการท้องถิ่นจังหวัดน่าน แจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน แสดงพลังร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการขยะ เพื่อสุขภาวะที่ดีของเมืองน่าน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นาย นายพัสกร พอใจ รักษาการท้องถิ่นจังหวัดน่าน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ทาง อปท. จังหวัดน่าน ได้แจ้งต่อที่ประชุมหัวหน้าราชการจังหวัดน่าน ถึงการขอความร่วมมือ และสนับสนุน เพื่อร่วมแสดงพลังชาวน่าน ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการเรื่องขยะ เพื่อสุขภาวะของคนเมืองน่าน

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนมาตรการเรื่องขยะ เพื่อให้เมืองน่านเป็นเมืองสะอาด และสิ่งอื่นใดเพื่อสุภาพอนามัยของพี่น้องชาวเมืองน่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

โดยได้ประสานงานกับ ปลัดจังหวัดน่าน เพื่อแจ้งให้ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดผลงาน ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อีกด้วย ทั้งยังสามารถขอความร่วมมือจากจิตอาสา และอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อสุขภาวะของชุมชนที่ดี

ทั้งยังขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกภาคส่วน ในแขนงต่างๆ โดยผ่านสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เพื่อขอความร่วมมือ และความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ถึงมาตรการขับเคลื่อนเรื่องขยะ และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กระจายข่าวสารเข้าถึงทุกชุมชน เพื่อเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามมาตรการขับเคลื่อนเรื่องขยะ อีกช่องทางหนึ่งด้วย จังหวัดช่วย ปชส.พร้อมทั้งแจ้งวิทยุทุกแห่ง นักจัดรายการทุกคน ทุกรายการช่วยอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ได้ประสานไปยังขนส่งจังหวัดน่าน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการเดินรถ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการกับที่ตั้งสำนักงานคนส่งของแต่ละสาขา ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบนท้องถนน ไม่ทิ้งขยะออกนอกรถ ทั้งนี้ แขวงการทางจังหวัดน่าน และทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน แจ้งว่า การดำเนินการตัดหญ้าข้างทาง ริมถนน พบขยะทางแขวงการทางและทางหลวงชนบทจะช่วยกับเก็บ

และได้ประสานงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดน่าน และสถานศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการขับเคลื่อนเรื่องขยะ ให้บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทราบถึงมาตรการขับเคลื่อนเรื่องขยะ ทั้งขอความร่วมมือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ เพื่อสร้างสรรค์ สุขภาวะให้เมืองน่านน่าอยู่

เพื่อจะได้เป็นการเชื่อมประสานทำความเข้าใจ ให้กับผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว และปลูกฝังวินัย ว่าการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทั้งในที่ทางสาธารณะ ทั้งบนถนนและทางสัญจรสาธารณะ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพื่อร่วมสร้างการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมจากทุกภาคส่วน และได้กำหนดมาตรการทางกฎหมาย หากพบมีพยานและหลักฐาน

ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะเริ่มมาตรการดำเนินการตามกฎหมาย จับปรับ จริง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ช่วยแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งความร่วมมือไปยัง โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งขอความร่วมมือไปยัง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนต่างๆ ทุกคน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนมาตรการเรื่องขยะนี้ ไปพร้อมกัน

ทั้งประสานความร่วมมือ ไปยังอุทยานแห่งชาติ หน่วยจัดการต้นน้ำ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งจัดเตรียมสถานที่ ทั้งภาชนะเพื่อใช้เป็นถังขยะ ให้สามารถรองรับนักท่องเทียวอย่างทั่วถึง และเพียงพอ เพื่อจะได้ไม่มีการนำขยะ มาทิ้ง บริเวณข้างทาง และขอความร่วมมือไปยังสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในจังหวัดน่าน ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกทั้งด้านการจราจรและกำลังพล เพื่อการทำความสะอาดตามพื้นที่สาธารณะ หรือทำความสะอาดตามท้องถนน หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่นั้นๆ ประสานขอความร่วมมือ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการในครั้งนี้

โดยขอ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั้งจังหวัดน่าน เพื่อแสดงพลังชาวเมืองน่าน ขับเคลื่อนมาตรการเรื่องขยะ โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป ทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมกันทั้งจังหวัด สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสังคมได้ ที่บริเวณจัดกิจกรรมตามที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านจัดกิจกรรม

โดยการขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการเรื่องขยะ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทั้งสามท่าน กำหนดเป็นแผนดำเนินการขับเคลื่อนผ่านส่วนราชการต่างๆ ที่ได้กำกับดูแล จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวน่าน ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการเรื่องขยะ ถือเป็นเรื่องวาระแห่งน่าน ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อน มาตรการให้สำเร็จ “ร่วมกับเก็บขยะ จนกว่าคนทิ้งจะอาย”

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน