X

ป.ป.ช.น่าน เข้มวัฒนธรรมสุจริต

จังหวัดน่าน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน ระดมความเห็นในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต และระดมความเห็นในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ให้แก่ภาคเอกชน กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่าน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนในการลดปัญหาการทุจริตของจังหวัดน่าน

โดยยุคที่การค้าการลงทุนขยายตัวอย่างไร้พรมแดนการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นทำให้ ป.ป.ช.น่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การค้าการลงทุนทั้งในจังหวัดน่านและระดับประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม โดยมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้และได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรการต่อต้านสินบนที่มีประสิทธิภาพก็คือการกำกับดูแลภาคเอกชนที่อาจมีโอกาสเป็นผู้ให้สินบน ด้วยการส่งเสริมให้นิติบุคคลมีมาตรการควบคุมดูแลการจัดการภายในองค์กรของตนเองเพื่อป้องกันมิให้มีการให้สินบนเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.น่าน เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และพร้อมขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการต่างๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และหากภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านมีธรรมาภิบาลที่ดีและประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีสำหรับการค้าการลงทุนของจังหวัดน่าน และทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระดับประเทศเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.น่าน ในการขับเคลื่อนการต่อต้านการให้สินบน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติบุคคลมีแนวทางที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรการป้องกันการให้สินบนของตนเองให้เหมาะสมตามมาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับกฎหมายแล้ว มาตรการนั้นต้องส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลเองจะทำให้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากสินบนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนคณะกรรมการ ป.ป.ช.น่าน คาดหวังว่าจะเป็นกลไกหนึ่งจะช่วยเสริมสร้างควาามตื่นตัวและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดในวงกว้าง ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน จะให้การตอบรับที่ดีและร่วมมือกันเพื่อให้ปัญหาการให้สินบนลดน้อยลงและหมดสิ้นไปจากประเทศไทยในที่สุด ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย 77ข่าวเด็ดน่าน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน