รายชื่อโรงเรียนน่าน ยุบรวมเลิกปี 64 เตรียมนัดศิษย์เก่าร่วมรำลึกความหลัง

น่าน เปิดรายชื่อโรงเรียนอีก 24 แห่ง เตรียมถูกยุบรวมเลิกปี 64 ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่จะดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ2563-2565

ข่าวน่าน วันนี้ 7 ธันวาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่จะดำเนินการบริหารจัดการ ยุบควบรวม ตามระเบียบว่าด้วยการตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย และเน้นบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

น่านเตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก95แห่งภายใน4ปีแผนล่าสุด63-64ยุบ71โรงเรียน

เปิดชื่อโรงเรียนเตรียมเก็บของถูกยุบรวมเลิกปี63

ยุบควบรวมปี65มหากาพย์แผนยุบโรงเรียนหลายโรงไม่รอดกว่า44โรง

ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ในการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนบริหารจัดการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดทำแผนระดับจังหวัด และมีนายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธานคณะทำงานในระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานยุบ ควบรวม ตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้

อำเภอเมืองน่าน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาผาตำบลกองควายมีนักเรียน 57 คนครู 4 คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ตำบลกองควายมีนักเรียน106คนครู 12 คน

โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ตำบลดู่ใต้มีนักเรียน 60 คน ครู 3 คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนราชานุบาลตำบลในเวียงมีนักเรียน 1,499 คนครู 58 คน

โรงเรียนบ้านดอนเฟืองตำบลเรืองมีนักเรียน 53 คนครู 3 คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับ (8.โรงเรียนบ้านเรืองตำบลเรืองมีนักเรียน50คนครู6คน)

อำเภอนาน้อย 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวงตำบลนาน้อยมีนักเรียน 58 คนครู 2 คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านนาราบตำบลนาน้อยมีนักเรียน 577 คนครู 24 คน

อำเภอเวียงสา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสาลีกตำบลส้านมีนักเรียน 42 คนครู 3 คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ตำบลส้านมีนักเรียน 157 คนครู 13 คน

โรงเรียนบ้านปางสาตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน32คนครู2คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน164คนครู15คน

โรงเรียนบ้านนาเคียนตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน19คนครู2คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน164คนครู15คน

อำเภอภูเพียง 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือตำบลฝายแก้วมีนักเรียน35คนครู2คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านมีนักเรียน 1,772 คนครู 73 คน

อำเภอทุ่งช้าง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำลาดตำบลงอบมีนักเรียน50คนครู3คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)ตำบลงอบมีนักเรียน 158 คนครู5คน

โรงเรียนบ้านปอนตำบลปอนมีนักเรียน 39 คนครู 4 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)ตำบลงอบมีนักเรียน158คนครู7คน

อำเภอเชียงกลาง 3 โรงเรียน คือ (โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง/ธาราบรรพต)ตำบลพระธาตุมีนักเรียน 57/53 คนครู 4/5 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านดอนแก้วตำบลพระธาตุมีนักเรียน 9 6คนครู 7 คน

โรงเรียนไตรคามวิทยาตำบลเปือมีนักเรียน 59 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ตำบลเปือมีนักเรียน 199 คนครู 10 คน

โรงเรียนบ้านดอนสบเปือตำบลเปือมีนักเรียน 45 คนครู 4 คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนไตรคามวิทยาตำบลเปือมีนักเรียน 59 คนครู 3 คน

อำเภอท่าวังผา 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยาตำบลศรีภูมิมีนักเรียน 27 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันตำบลศรีภูมิมีนักเรียน 103 คนครู 14 คน

โรงเรียนบ้านคัวะตำบลศรีภูมิมีนักเรียน 57 คนครู 5 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันตำบลศรีภูมิมีนักเรียน 103 คนครู 14 คน

โรงเรียนบ้านสบสายตำบลตาลชุมมีนักเรียน 28 คนครู 4 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ตำบลตาลชุมมีนักเรียน 181 คนครู 13 คน

โรงเรียนบ้านสบหนองตำบลตาลชุมมีนักเรียน 37 คนครู 4 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ตำบลตาลชุมมีนักเรียน 181 คนครู 13 คน

โรงเรียนบ้านวังว้าตำบลท่าวังผามีนักเรียน 29 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐ) วิทยาคารตำบลท่าวังผามีนักเรียน 571 คนครู 24 คน

โรงเรียนบ้านน้ำฮาวตำบลจอมพระมีนักเรียน 35 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระมีนักเรียน 74 คนครู 6 คน

โรงเรียนบ้านถ่อนตำบลจอมพระมีนักเรียน 49 คนครู 3 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระมีนักเรียน 74 คนครู 6 คน

โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)ตำบลยมมีนักเรียน 60 คนครู 4 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)ตำบลยมมีนักเรียน 79 คนครู 5 คน

โรงเรียนบ้านนาหนุน1ปิตุราษฎร์ตำบลแสนทองมีนักเรียน 55 คนครู 4 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนแสนทองวิทยาตำบลแสนทองมีนักเรียน 146 คนครู 15 คน

โรงเรียนบ้านห้วยท่างตำบลไชยวัฒนามีนักเรียน 44 คนครู 4 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนศรีสระวงศ์ตำบลไชยวัฒนามีนักเรียน 72 คนครู 7 คน

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้าตำบลอวนมีนักเรียน 48 คนครู 5 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านไร่ตำบลอวนมีนักเรียน2 22 คนครู 18 คน

หมายเหตุ

ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านปางสามีนักเรียนจำนวน 32 คนและไม่มีผู้บริหารโรงเรียนขอขยายเวลาไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2564 ปัจจุบันชุมชนสนับสนุนงบประมาณจ้างครูช่วยสอน(ตามเกณฑ์ข้อ 2.2 ต้องเรียนรวมในปีการศึกษา 2563

ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านนาเคียนมีนักเรียนจำนวน19คนมีผู้บริหารโรงเรียน(อยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารบรรจุใหม่)ขอขยายเวลาไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2564 (ตามเกณฑ์ข้อ 2.3 ต้องไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2563)

ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือมีนักเรียนจำนวน 35 คนและมีผู้บริหารโรงเรียนขอขยายเวลาไปเรียนรวมปีการศึกษา 2564 ปัจจุบันชุมชนสนับสนุนงบประมาณจ้างครูช่วยสอน(ตามเกณฑ์ข้อ 2.3 ต้องไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2563)

จากข้อมูลโรงเรียนฯของ สพป.น่านเขต 2 แสดงถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่มีการไปเรียนรวม โดยวางแผนจะไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2564 จำนวน 19 โรง ซึ่งจะประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑ์ (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-60 คน) 17โรงและโรงเรียนขนาดเล็กนอกเหนือจากเกณฑ์ (จำนวนนักเรียน 61-120 คน) 2 โรงคือโรงเรียนบ้านดอนแก้วและโรงเรียนบ้านนำฝ่า

และในปี 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่จะดำเนินการบริหารจัดการ ยุบควบรวม ตามระเบียบว่าด้วยการตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ในปีงบประมาณ 2565 อีกจำนวนถึง 44 โรงเรียน ติมตามต่อได้ที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น