X

นายอำเภอเมืองน่าน สุ่มตรวจอาวุธหมู่บ้าน อพป.

น่าน นายอำเภอเมืองน่าน สุ่มตรวจอาวุธหมู่บ้าน อพป. ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงด้านความมั่นคง

ข่าวน่าน วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน และนายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองน่าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองน่าน ที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาวุธปืนของหมู่บ้าน อพป. ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงด้านความมั่นคง บ้านศรีนาป่าน ตำบลเรือง และบ้านดอนเฟือง ตำบลเรือง จากการตรวจสอบอาวุธปืนมีครบตามจำนวน

โดยพื้นฐานของหมู่บ้าน อพป. ก็คือหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ที่มีพื้นที่สุ่มเสี่ยงด้านความมั่นคง และปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมราษฎรให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนเองเบื้องต้น โดยมีแนวทางการดำเนินงานของโครงการ อพป.แห่งชาติ มี 3 ภารกิจ ดังนี้

ภารกิจที่ 1 งานพัฒนาบริการ (พบก.) โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมราษฎรให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาและบริการในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการเกษตร การฝึกอาชีพเสริมและการบริการสังคมในหมู่บ้าน พร้อมผนึกกำลังเกี่ยวกับการพัฒนาและบริการในทุกสาขาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงในหมู่บ้าน

ภารกิจที่ 2 งานพัฒนาบริหารหมู่บ้าน อพป. (พบม.) โดยการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน เพื่อฝึกให้สามารถปกครองและการบริหารหมู่บ้านด้วยตนเอง ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 ได้อย่างจริงจัง ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจที่ 3 งานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (รปภ.) โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมราษฎรในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ให้ราษฎรรู้และสามารถป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง การจัดตั้งกองกำลังราษฎรประจำหมู่บ้าน และการติดอาวุธให้ตามความจำเป็น พร้อมทั้งกำหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านให้สอดคล้องกับการใช้กำลังประจำถิ่นระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เรียกโดยย่อว่า (ชรบ.) ที่จัดตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 เป็นหน่วยกำลังหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยได้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่หลากหลาย มีความสลับซับซ้อน รุนแรง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านมีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดความสามารถการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้มีความรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยกรมการปกครองได้สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน