ด่วน ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งจัดเก็บ 3 สารพิษทางการเกษตร

น่าน ข่าวด่วน ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งจัดเก็บ 3 สารพิษทางการเกษตร ใครครอบครองต้องส่งมอบภายใน 15 วัน

น่าน ข่าวด่ววันนี้ 20 พฤศจิกายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งประกาศกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เรื่องการดำเนินการวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 หรือ 3 สารพิษ ไกลโฟเชต พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ให้ส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าวที่มีในความครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ความว่า

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1511/2562 เรื่องการดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2551 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.วัตถุอันตรายตามคำสั่งนี้หมายความว่า วัตถุอันตรายไกลโฟเชต ไกลโฟเซต-เชสควิโซเดียม ไกลโฟเซต-โซเดียม ไกลโฟเชต-ไดแอมโมเนียม ไกลโฟเซต-ไตรมีเชียม ไกลโฟเซต-โพแทสเซียม ไกลโฟเซต-โมโนเอทิลแอมโมเนียม ไกลโฟเชต-โมโนแอมโมเนียม ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียมคลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส-เมทิล พาราควอต พาราควอตไดคลอไรด์ และพาราควอตไดคลอไรค์ [บิส(เมทิลซัลเฟต)] ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ข้อ 2.ให้วัตถุอันตราย ตามข้อ 1 ที่อยู่ในความครอบครองก่อนวันที่ประกาศกำหนดให้วัตถุอันตรายนั้นเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องแจ้งปริมาณที่มีไว้ในครอบครอง ภายใน 15 วันนับแต่ประกาศกำหนดให้วัตถุอันตรายดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลบังคับใช้แล้วดังนี้

2.1.กรุงเทพมหานคร แจ้งที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

2.2.ภูมิภาคแจ้งที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

ข้อ 3.ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามข้อ 2 ส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งปริมาณการครอบครองดังนี้

3.1.กรุงเทพมหานคร ส่งมอบที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

3.2.2.ภูมิภาคส่งมอบที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

คำสั่งนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น