อบต.ไชยสถานวางแผน SMART TAMBON MODEL.

น่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานจัดเวทีกระบวนการจัดทำแผนงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโครงการ  SMART  TAMBON  MODEL

ข่าวน่าน วันนี้ 15 พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องประชุมจันกะพ้อ โรงแรมน่านกรีนเล็ควิวรีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานในนามของคณะทำงานจัดงาน ขอขอบพระทุกๆท่านในการประชุม“จัดทำแผนส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ระดับตำบลไชยสถาน

โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กรมพัฒนาที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร ตัวแทนจากชุมชนตำบลไชยาถาน ได้ได้รับคัดเลือกจาก5 จังหวัด 7 ตำบลทั่วประเทศ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ Smart Tambon Model ณ อุทยานวิทยาศาสตร์(สวทช) จ.ปทุมธานี เพื่อให้เกิดการรวมมือในการขยายผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการและบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหมาย โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของชุมชน เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม พร้อมนำเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ประสานงานในพื้นที่จึงได้ร่วมมือการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนในระดับตำบล ตามแนวทาง “การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area-based Community Development: HAB)”

2)เพื่อบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลชุดองค์ความรู้ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน อุดมศึกษา/สถานศึกษา และภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมของชุมชนในระดับตำบล

3)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป​

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายวิพัด สมยะ กำนันตำบลไชยสถาน /ผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่บ้านในตำบลไชยสถาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โดยการนำของนายประพันธ์ ตันติ ประธานสภา อบต.ไชยสถาน พร้อมด้วย สอบต. 11หมู่บ้าน  นางพินิจ เมืองคำ ผอ.รพสต.ไชยสถาน นายชำนาญ เลี้ยงเพชร ผอ.รพสต.ปางค่า นายประพันธ์ พวงมณี ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลไชยสถาน หัวหน้าส่วนราชการในตำบลไชยสถาน เช่น ผอ.คณะครู รร.บ้านไชยสถาน ผอ.คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ผอ.ครู ศพด.ไชยสถาน-กองพันทหารม้าที่ 15 ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ในตำบลส้าน เช่น  ผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี  ปราชญ์ชาวบ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ไชยสถาน และนักเรียน    จำนวนกว่า 120 คน ในการจัดเวทีกระบวนการจัดทำแผนงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโครงการ  SMART  TAMBON  MODEL  พื้นที่ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพ/ข่าว บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น