องคมนตรีตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เพื่อตรวจโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผศ.เชาว์ อินไย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ โดยคณะขององคมนตรีได้เดินทางไปที่ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา องคมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ลงสู่ชุมชน  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย   บ้านบุฮม   บ้านหาดเบี้ยและบ้านนากระเซ็ง  บ้านดอนหญ้านางและบ้านป่าหม้อ  การผลิตและพัฒนาครู  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  และ Start up

ผศ.เชาว์ อินไย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการแผนงานยุทธศาสตร์มาหวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ เป้าหมาย 2จังหวัด5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยงาน1.บ้านบุฮม ต.บุฮมอ.เชียงคาน จ.เลย 2.บ้านหาดเบี้ย ต.ปากชม อ.ปากช จ.เลย 3.บ้านนากระเช็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย4.บ้านดอนหญ้านางต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 5.บานปาหม้อ ต.พระยืน อ.พระยื่น จ.ขอนแก่น

บ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นชุมชนตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ ในวันนี้ มีประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ข้าราชการ ผู้บริหารคณาจารย์ ที่รับผิดชอบโครงการในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 50 คน ครู นักเรียน นักศึกษา จำนวน 50 คน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำองค์ความรู้ด้านวิชาการไปถ่ายทอดให้กับประชาชน พื้นที่เป้หมาย ใน 4 มิติ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจมุ้งเน้นในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเริ่มจากการวางแผนวิเคราะห์จากฐานทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกัน พัฒนาอาชีพเสริมต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้ครัวเรือน เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ด้านสังคม ส่งเสริมความรักความสามัคคีมีระเบียบวินัยให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิหน้าที่ลดพฤติกรมและความขัดแย้งในชุมชนสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาระบบข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน ลดการเกิดมลพิษในชุมชนส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายด้านการศึกษายกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับขั้นพื้นฐานด้านการผลิตและพัฒนาครูได้พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการใหม่(Startup)ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการมีประชาชนครู และนักเรียนในพื้นที่

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น