X

เลย จูงลูกหลานเข้าวัด ไปไหว้พระกับญาติพี่น้อง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่วัดถ้ำพุทธมนต์  บ้านน้ำทบ  หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่นพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ  2564 พร้อมชาวบ้านและนักเรียนในเขต อบต เขาหลวง ร่วม 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวสุพรรณวดี  คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก  เป็นแกนกลางของสังคมไทยที่เป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต องค์ประกอบสำคัญคือสมาชิกในครอบครัว บิดา มารดาและบุตร มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้ถูกต้องถูกทาง ส่งผลให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่กำหนดให้รัฐทำหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้กำหนดแนวคิดปรัชญาให้มีการพัฒนาแบบองค์รวม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงปรารถนาและมีคุณภาพ  มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สมานฉันท์และการเอื้ออาทรต่อกันและที่สำคัญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวให้มีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามครอบครัวได้อย่างจริงจังและยั่งยืน

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง  ได้เล็งเห็นความสำคัญการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว เสริมสร้างให้ครอบครัวอบอุ่น คู่คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่ง โดยใช้ความรักความอบอุ่นของครอบครัว และคำสอนของพระพุทธศาสนา  เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ จึงจัดทำโครงการการอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่นพาลูกจูงหลานเข้าวัด  ประจำปีงบประมาณ  2564 ขึ้นมา โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นคู่คุณธรรม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ครอบครัวมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ลำลึกถึงพระพุทธคุณและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คง

มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นครอบครัวในชุมชนตำบลเขาหลวง  ครอบครัวคณะทำงานศูนย์ ศพค. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาหลวง นักเรียนในตำบลเขาหลวงกว่า 200 คน

นางสาวสุพรรณวดี กล่าวต่ออีกว่า ครอบครัวอบอุ่น คู่คุณธรรม  สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัว ในชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  มีการช่วยเหลือเอื้ออาทรสมานฉันท์  โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ  โดยใช้กระบวนการทางพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสืบทอดพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย