ขอนแก่นเปิดท่าน้ำ 8 แห่ง ลอยกระทงออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา

ออกพรรษา

ขอนแก่น – เตรียมจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ตามแบบฉบับ OK KHONKAEN ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคมนี้ ณ บริเวณบึงแก่นนคร

ที่บริเวณท่าน้ำฝั่งวัดหนองแวงพระอารามหลวง บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ อปพร. และ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในบึงแก่นนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ท่าน้ำเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำคุ้มวัดโพธิ์โนนทัน ท่าน้ำคุ้มวัดศรีสว่างโนนทัน ท่าน้ำคุ้มวัดศรีธาตุบ้านตูม ท่าน้ำคุ้มวัดหนองแวงพระอารามหลวง และท่าน้ำคุ้มวัดกลาง รวมไปถึงการกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ 605 ไร่ ของบึงแก่นนคร

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นเรือตรวจการณ์ทางน้ำ จำนวน 6 ลำ  เรือแอร์โบ๊ทตรวจการณ์พิเศษ จำนวน 1 ลำ และในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเรือท้องแบนขนย้ายและลำเลียง อีก 2 ลำ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของผู้มาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษาแล้วนั้น ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ยังมีหน้าที่ในการช่วยลำเลียงและอำนวยความสะดวกในช่วงของการตักบาตรเทโวอีกด้วย

ต่อมาคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้ลงเรือเพื่อสังเกตการณ์ทางน้ำภายในบึงแก่นนคร โดยไปขึ้นฝั่งที่บริเวณท่าน้ำใกล้กับลานเจ้าแม่กวนอิม เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการตั้ง “กระทง โอเค ขอนแก่น”  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน โดยกระทงนี้มีพื้นฐานแนวคิดในการน้อมนำ “หลักความกตัญญู” ในพระพุทธประวัติว่า แม้พระนางสิริมหามายา ผู้เป็นพระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ จะสิ้นพระชนม์ไปหลังที่เจ้าชายประสูติได้เพียง 7 วัน แต่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนดาวดึงส์เทวโลก ถึงแม้พระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เป็นพระราชบิดา พระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดถึงพระราชวังที่ประทับ จนพระเจ้าสุทโธทนะประชวรหนักใกล้สวรรคต พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปโปรดจนพระราชบิดาได้บรรลุสำเร็จ เป็นพระอรหันต์และนิพพานในพระราชวังในวันนั้นเอง

นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5+1 หนึ่งในนั้น คือ ความกตัญญูให้เด็กและเยาวชนคนขอนแก่นอีกด้วย โดยนำสัญลักษณ์ OK KHONKAEN (มาขอนแก่นอะไรๆ ก็โอเค ทั้งผู้คน ที่พัก อาหารการกิน วัฒนธรรม) มาเป็นจุดเชื่อมโยงถึงความรักความผูกพันในครอบครัว สายใยที่อบอุ่นของปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลาน เมื่อนำสัญลักษณ์มือ OK KHONKAEN มาประกบกันก็สามารถเป็นการสื่อถึงหัวใจความเป็นหนึ่งเดียวของคนขอนแก่น

สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้แนวคิด “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย” ตามกำหนดการดังนี้

– วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตระการตากับขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ อีสาน” (ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ ขบวน “งามชาติ ศาสน์ กษัตริย์ศรี” / ขบวน “งามประเพณีบุญออกพรรษา” / ขบวน “งามประทีป ลอยถวายเป็นพุทธบูชา” / ขบวน “งามระยิบกลางธารา ล่องสมมาแม่นที” / ขบวน “งามวิถีอนุรักษ์ไว้ สืบจารีตอีสานเฮา”) พิธีเปิดงานอันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมสุดมันส์กับฟรีคอนเสิร์ต “เบียร์ พร้อมพงศ์” แชมป์ศึกวันดวลเพลง 18 สมัย  กิจกรรมจุดเทียนแห่งศรัทธากับการประกวดฮ้านประทีป คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะหนึ่งเพชร เมืองชัย”- วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชมรมคนรักชวนชม ,ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ ,ชมรมบอนไซขอนแก่น ,ชมรมพระเครื่องขอนแก่น และชมรมนกกรงหัวจุก) ซุ้มวัฒนธรรม DIY  การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า

– วันที่ 12 ตุลาคม 2562 คอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะน้องฟ้า วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

– วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา และพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

– วันที่ 14 ตุลาคม 2562 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบัวลอง วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง ท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น  โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส. อปพร. และ เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ในการดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรโดยรอบงาน

CR ข่าวและภาพ : เทศบาลนครขอนแก่น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น