X

มข.ยืนหนึ่งอีสาน!!1 ใน 10 ‘มหาวิทยาลัยรัฐ’เด็กไทยอยากเรียนมากสุด


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking รายงานว่า เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 7,720 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand

โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. – ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปี) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นการสำรวจถึงการรู้จักถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยอีกด้วย

ซึ่งมีผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับภาคอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดท็อปอันดับ 5 โดยสถาปนา 25 ม.ค. 2509 เป็นมหาวิทยาลัยแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยแห่งที่ 7 ของไทย สีประจำมหาวิทยาลัย ดินแดง ตราพระธาตพนม ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น