พ่อเมืองระยอง เซ็นคำสั่งให้สถานศึกษาในจังหวัดระยอง เปิดเรียนพร้อมกัน 14 มิ.ย.64 นี้

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ผู้สื่อรายงานว่า นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ได้อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระยอง สามารถเปิดดำเนินการและใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ ใน 5 รูปแบบ ดังนี้ 1.การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ (On Air) 2.การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) 3.การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ (On demand) 4.การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)

5.การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site) ให้จัดขึ้นได้เฉพาะในกรณีมีความจำเป็นตามลักษณะความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ทั้งนี้โดยก่อนจัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site) สถานศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้ คือ (1) คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site) ได้ (2) ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) (3) ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ตามที่กำหนดข้างต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองที่มีความกังวลในความปลอดภัยของบุตรหลานให้มีช่องทางการเรียนจากที่บ้านได้ ยกเว้น สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่สามารถจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ได้

ทั้งนี้ให้การดำเนินการและการปฏิบัติในรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site) ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคได้อย่างทั่วถึงโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน