นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ระยอง จัดสัมมนา การพัฒนา ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย ป.ธ.4)ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พระครูเกษมอรรถากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “กาพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่3 หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมีอาจารย์อเนก ณ.เชียงใหม่ เป็นอาจารย์ประจำวิชา

นายอัครเดช ล่องดุริยางค์ ประธานนิสิตชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า การสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในภาควิชาการสัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย โดยมีอาจารย์อเนก ณ.เชียงใหม่ เป็นอาจารย์ประจำวิชา วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาด้านภาวะผู้นำเชิงนวัตกรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้สมารถนำไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในฐานะผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อเพิ่มทักษะการถ่ายทอดความรู้ได้ตรงที่ต้องการ และสามารถส่งเสริมทีมงานได้อย่างเหมาะสม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น