ภาคเหนือ

อุตรดิตถ์

ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 491 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7,838 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มีความหลากหลายในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาพูดตามแต่จะได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคใด ประชากรร้อยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนผลไม้ โดยเฉพาะที่อำเภอลับแล แหล่งที่มาของลางสาด ทุเรียนหลงลับแล

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด