โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561