เอกชัย หงส์กังวาน. พยายามประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี