เร่งแจกน้ำช่วยภัยแล้งชัยภูมิเริ่มส่งผลวิกฤตหนักสุดรอบหลายสิบปียาวไปถึงปีหน้า63ยังอ่วมหนัก(คลิป)