เตรียมโรงแรม 4 แห่ง 176 ห้องกักกันตัวผู้กลับจากต่างประเทศ