เขื่อนจุฬาภรณ์วิกฤตแล้งหนักเหลือน้ำใช้ได้อีกไม่เกิน4สัปดาห์(คลิป)