อ้วกแตกทั้งบ้านเปิบปลาร้าเจอหางงูปนมาด้วยวอนเร่งตรวจสอบ