อบจ.มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ สสจ.พะเยา