อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านท่าดีหมี อ.พาน จ.เชียงราย