สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายปล่อยชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชน