ศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค COVID-19