ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ