ยกระดับ 5 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด