พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่ห่างไกลแนวชายแดน